TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

Amaçlar

Dermatoloji Yeterlik Kurulunun amaçları şunlardır:

1-Dermatoloji ve Veneroloji uzmanlık eğitiminin ulusal standartlarını oluşturmak ve geliştirmek, aynı zamanda uzmanlık eğitimindeki yeterliğin ve eğitim birimlerinin akreditasyonunun temel ilkelerini oluşturmak.

2-Uzmanlık eğitimi süresince işlenmesi gereken kuramsal ve uygulamalı eğitim programının (kuramsal eğitim için çekirdek eğitim müfredatı ve uygulamalı eğitim için en az yapılması gerekenler) hazırlanmasını sağlamak.

3-Uzmanlık öğrencilerinin eğitim süresince gerekli bilgileri öğrenmesini sağlamak, izlemek ve değerlendirmek için “uzmanlık öğrencisi karnesi” gibi eğitsel araçların oluşturulmasını sağlamak.

4-Uzmanlık eğitimi veren kurumları, hizmetin niceliği ve çeşitliliği, eğitici ve tıbbi personelin sayı ve yetkinliği, alt yapının yeterliliği, sağlık hizmeti sunumunun iyi düzenlenmiş olması, eğitim ortamının uygunluğu, kuramsal ve uygulamalı eğitim programının oluşturulması ve araştırma olanakları konularında rehber bilgiler ile standartlar oluşturulması gibi konular açısından gönüllülük temelinde ziyaret etmek ve yukarıda sözü edilen ölçütler açısından akreditasyonunu gerçekleştirmek.

5-Uzman hekimlerin mesleki bilgi ve uygulamalar açısından yeterliklerini sınamak.

6-Yeterlik belgesi vermek.

7-Eğiticilerin ve uzmanlık öğrencilerinin “Sürekli Mesleksel Gelişim” programlarına katılımını özendirmek, izlemek ve yeniden belgelendirme çalışmaları yapmak.

8-Ulusal “yeterlik belgelendirmesi” ve “akreditasyon” standartlarının uluslararası alana uygunluğunu sağlamak.


Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Yönergesi