TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

Yapılanma

EPGK, YYK tarafından seçilen 11 üyeden oluşur. Bu üyeler, uzmanlık eğitimi veren bir kurum/birimde en az 5 yıl aktif eğitici olarak çalışan dermatologlardır. Üyelerin seçiminde coğrafik bölgelerin yeteri kadar temsil edimesine önem verilir. EPGK üyeleri 4 yıllık süre için görevlendirilirler. Süresi dolan üyelerin yerine YYK yeni üyeler seçer. Komisyon üyeleri üst üste 2 dönemden fazla görev alamazlar. EPGK kendi arasında bir başkan ve bir raportör seçer. Mazeretini yazılı olarak bildirmeden ardı ardına iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve onun yerine yeni YYK tarafından yeni bir üye atanır. EPGK’ya Türk Dermatoloji Derneği uzmanlık öğrencisi kolu temsilcisi gözlemci üye olarak katılır.

EPGK YYK’ya karşı sorumludur. Yılda en az iki kez ve gerektiğinde YYK’nın çağrısı ile toplanarak hazırladıkları raporu YYK’ya sunar.

 

Üyeler

EPGK 2023- 

EPGK Ocak 2023 - Ekim 2023‎

EPGK 2021-2023

EPGK 2017-2021